اخبار
اخبار شرکت
تعداد بازدیدها: 1295   

لیست تجهیزات فیبر نوری

لیست تجهیزات فیبر نوری موجود فایبرلند (FiberLand)


 (FiberLand)

لیست تجهیزات فایبرلند (FiberLand)

(SC - SC)

3 m

Single Mode

Patch Cord

(SC - LC)

3 m

Single Mode

Patch Cord

(LC - LC)

3 m

Single Mode

Patch Cord

(SC - SC)

3 m

Multi Mode

Patch Cord

(SC - LC)

3 m

Multi Mode

Patch Cord

(LC - LC)

3 m

Multi Mode

Patch Cord

(SC - SC)

5 m

Single Mode

Patch Cord

(SC - LC)

5 m

Single Mode

Patch Cord

(LC - LC)

5 m

Single Mode

Patch Cord

(SC - SC)

5 m

Multi Mode

Patch Cord

(SC - LC)

5 m

Multi Mode

Patch Cord

(LC - LC)

5 m

Multi Mode

Patch Cord

SC

1.5 m

Single Mode

 Pig tail

LC

1.5 m

Single Mode

Pig tail

ST

1.5 m

Single Mode

Pig tail

FC

1.5 m

Single Mode

Pig tail

SC

1.5 m

Multi Mode

Pig tail

LC

1.5 m

Multi Mode

Pig tail

ST

1.5 m

Multi Mode

Pig tail

FC

1.5 m

Multi Mode

Pig tail

SC - Simplex

-

Single / Multi

Adapter

SC - Duplex

-

Single / Multi

Adapter

LC - Duplex

-

Single / Multi

Adapter

LC

-

Single / Multi

Adapter

ST - Simplex

-

Single / Multi

Adapter

ST - Duplex

-

Single / Multi

Adapter

FC - Simplex

-

Single / Multi

Adapter

12 Port Duplex

-

-

Adapter

24 Port Duplex

-

-

Adapter

4 Port Duplex

-

-

Adapter

-

-

-

Accessores - Splice Tray

Share نسخه مخصوص چاپ
نام
نام خانوادگی
ایـمیل

ذخیره اطلاعات


 
 
 
ثبت نام فراموشی کلمه عبور؟